Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nastavení programu Nová zelená úsporám

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení

Podporována budou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod.), dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace).

Možnost realizovat opatření je nově dostupné téměř všem žadatelům - pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů.

Preciznější nastavení výše přímé podpory - je stanovena jako pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy.

Model financování opatření formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu.

Podpora na projektovou přípravu - podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy.

Maximální zjednodušení procesu administrace žádostí.

 

Oblast podpory na výstavbu v pasivním energetickém standardu

Podpora na výstavbu nových rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu.

Přímá fixní podpora na rodinný dům, na jednu bytovou jednotku v bytovém domě nebo na objekt veřejné služby (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie).

Další finanční zvýhodnění na rodinný dům anebo na jednu bytovou jednotku v domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy.

Minimální požadavek na naplnění definice pasivního domu dle ČSN 73 0540-2/2011.

Možná progrese technických požadavků v průběhu programu (v návaznosti na novou evropskou legislativu).

U objektů veřejného zájmu – princip dotace na pokrytí vícenákladů rozdílu stavebních technologií.

 

Oprávnění příjemci

 • Majitelé objektů k bydlení (rodinné a bytové domy): fyzické a právnické osoby – vlastníci RD a BD, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
 • Majitelé objektů veřejných služeb

 Rozdělení celkové alokace v poměru 70 % / 30% ve prospěch objektů určených k bydlení je dáno skutečností, že vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů tak, jako vlastníci objektů veřejných služeb. V oblasti rodinných a bytových domů se dá také předpokládat větší pákový efekt při použití výhradně soukromých zdrojů na dofinancování akce.

 

Sledované parametry

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory

Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.)

 

Hladiny podpory – čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora = motivace - návrh nastavení míry podpory pro první výzvu programu

HLADINA 1

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% - navrhovaná podpora 25 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

HLADINA 2

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 50% - navrhovaná podpora 35 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

HLADINA 3

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 60% - navrhovaná podpora 50 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností

 

 Navrhovaný harmonogram

 • listopad 2012 - oficiální představení záměru programu NOVÁ Zelená úsporám ministrem ŽP
 • prosinec 2012-  diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
 • leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám
 • březen 2013 - vypsání první výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč – návrh podpořit v první výzvě pouze rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku 
 • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy 
 • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy, první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
 • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
 • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby 

 

Více informací naleznete v přiložených prezentacích: prezentace č.1 prezentace č.2

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář