Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená úsporám - nové kotle

13. 6. 2013

Příloha č. II/4
Efektivní využití zdrojů energie
(Oblast podpory C)
Článek 1:

Obecné zásady

1. V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.

2. Při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (blíže viz Přílohy č. III).

3. Realizaci podporovaného opatření v této oblasti podpory musí provést osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů (blíže viz Přílohy č. III), která splňuje požadovanou odbornost dle druhu podporovaného opatření.

4. Při podpisu Smlouvy se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto Programu po celou dobu udržitelnosti nebo jej vyměnit za zařízení stejného typu, které splňuje podmínky Programu platné v době podání žádosti.

 


 

Článek 2:
Podoblasti podpory


Podoblast podpory C.1. - 
Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelnáčerpadla a plynové kondenzační kotle.

2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetněpříslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

4. Žádat v této podoblasti podpory mohou pouze žadatelé, kteří současněžádají o podporu na snížení energetické náročnosti rodinného domu z oblasti A.

 

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory * [%]

C.1.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

75

C.1.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

75

C.1.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

75

C.1.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

55 000

75

C.1.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

75

C.1.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

75

C.1.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

75

C.1.8

Plynové kondenzační kotle

18 000

75

* z celkových způsobilých výdajů

 

 

Podoblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelnáčerpadla a plynové kondenzační kotle.

2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetněpříslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

4. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

 

Podoblast podpory

Typ zdroje

Výše dotace [Kč]

Maximální míra podpory * [%]

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

40 000

55

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000

55

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

40 000

55

C.2.4

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

45 000

55

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

80 000

55

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

80 000

55

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

60 000

55

C.2.8

Plynové kondenzační kotle

15 000

55

* z celkových způsobilých výdajů


Společná ustanovení pro podoblast podpory C.1 a C.2:

1. Při doložení ukončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla.

2. O dotaci v těchto podoblastech podpory může vlastník domu požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání Programu.

3. Nově instalované zdroje musí splnit následující parametry:

Zdroje na biomasu

         i.             Podporovány jsou pouze zdroje na biomasu s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.

        ii.            Podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.

      iii.            Požadavky na minimální účinnost zdroje a mezní hodnoty emisí shrnuje následující tabulka:

 

 

Mezní hodnoty emisí1

Dodávka paliva

Minimální účinnost

CO

TOC2

TZL

Samočinná

85 %

1 000 mg.m-3

30 mg.m-3

60 mg.m-3

Ruč

82 %

1 200 mg.m-3

50 mg.m-3

75 mg.m-3

Poznámky:

1 vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %

2 nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti

      iv.            Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se ověřuje přímou metodou v souladu s platnými normami vztahujícími se k příslušnému typu zdroje (např. ČSN EN 303-5, ČSN EN 13 229, ČSN EN 13 240…).

              v.            Mezní hodnoty musí být splněny v celém výkonovém rozsahu daného zdroje, tj. při jmenovitém a nejmenším částečném tepelném výkonu zdroje. V případě emisí CO při nejmenším částečném výkonu se připouští překročení parametru uvedeného v tabulce nejvýše o 50 %.

              vi.            Požadavek na splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti při nejnižším částečném výkonu může být u zdrojů s ruční dodávkou paliva nahrazen současnou instalací akumulačního zásobníku tepla o minimálním měrném objemu 55 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.