Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program Efekt

Program EFEKT  slouží Ministerstvu  průmyslu  a  obchodu  k  ovlivnění  úspor  energie  a využití obnovitelných  a  druhotných  zdrojů  energie  v  ČR.  Je  zaměřen  na  osvětovou  a informační činnost,  investiční  akce  menšího  rozsahu  a  na  pilotní  projekty.  Je  doplňkovým programem k energetickým  programům  podporovaným  ze  strukturálních  fondů  Evropské unie. Cílem programu  je  zvýšit  úspory  energie,  přispět  ke  zvýšení  konkurenceschopnosti  a zlepšit podporu technického vzdělávání. Mezi podporované aktivity patří:

 B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových  procesech a teplárenství
Dotace  může  být  poskytnuta  na  organizační  a/nebo  technologické  změny  ve  výrobních průmyslových  procesech  a  zvyšování  účinnosti  v  teplárenství.  Výběrovým  kritériem  je  zejména hodnota  uspořené  energie  a  emisí  CO2 a přiměřená doba  návratnosti  vložených  finančních prostředků.

B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
Dotace je  určena  ke  snížení  energetické  náročnosti  energetického  hospodářství  a  budov  (zejména  pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně také  příslušného  topného  zdroje.  Výběrovým  kritériem  je  zejména  hodnota  uspořené  energie a emisí CO2 a  přiměřená  doba  návratnosti  vložených  finančních  prostředků.  Nebude  podpořena výměna zdroje tepla za zdroj, který využívá jako palivo biomasu ve formě briket, pelet a stěpky.

  Aktivita Typ žadatele Maximální výše podpory Uzávěrka podání žádosti
tis. Kč %
VÝROBA ENERGIE Z OZE
  A.1 Malé vodní elektrárny podnikatelé 3000 40 28.02.2012
ÚSPORY ENERGIE
  B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy obce, MČ 3000 40 28.02.2012
  B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech a teplárenství podnikatelé 2000 40 28.02.2012
  B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově podnikatelé, obce, MČ, kraje, soc. a zdrav. zařízení, SVJ, BD 2000 40 28.02.2012
  B.4 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie podnikatelé, obce, MČ 2000 40 28.02.2012

 Program  EFEKT  je  zaměřen  na  realizaci  energeticky  úsporných  opatření  v  oblasti  výroby a spotřeby energie, na vyšší  využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a na  rozvoj kombinované  výroby  elektřiny,  tepla  a  chladu.  Pravidla  programu jsou  stanovena  ve  smyslu nařízení  vlády  č. 63/2002  Sb.,  o  pravidlech  pro  poskytování  dotací  ze  státního  rozpočtu  na podporu  hospodárného  nakládání  s  energií  a  využívání  jejich  obnovitelných a  druhotných zdrojů v platném znění. Rozpočet programu EFEKT pro rok 2012 je 30 mil. Kč.

 
Dotace  může  být  poskytnuta  podnikatelským  subjektům  (právnickým  i  fyzickým  osobám), neziskovým  organizacím,  vysokým  školám  zřízeným  podle  zákona  č. 111/1998  Sb., o vysokých  školách  (v  platném  znění),  městským  částem,  obcím  (také  jejich  sdružením) a krajům  a  jimi  zřízeným  organizacím,  sociálním  a  zdravotnickým  zařízením,  zájmovým sdružením  (o.p.s.,  o.s. atd.),  bytovým  družstvům,  společenstvím  vlastníků  bytových jednotek, výzkumným  organizacím,  veřejnoprávním  organizacím,  sdružením  právnických  osob, komorám. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých podporovaných aktivit. Žadatel o dotaci musí vykonávat činnost na území ČR.
 
Poskytnuté  státní  prostředky  (dotace)  musí  být  vyčerpány  v  daném  rozpočtovém  roce, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění). Nevyčerpaná dotace  musí  být vrácena  do  státního  rozpočtu  nejpozději  do  15.11.  aktuálního  roku, ve specifických případech do 15. února  následujícího roku.
 
Započítat lze  náklady  vzniklé  po  1.1.2012 s  výjimkou  nákladů  na  projektové  práce a zpracování energetického auditu, které se mohou započítat, pokud datum jejich zdanitelného plnění nastal po 1.1.2011.
 
Žádosti,  včetně  požadovaných  příloh,  se  podávají do 28.2.2012  osobně  nebo  poštou  v  uzavřené  obálce, která  bude  zřetelně  označena  slovy  „Státní  program  EFEKT  - NEOTEVÍRAT“, na kontaktní adresu administrátora programu MPO, Na Františku  32, 110  15 Praha 1. Každá žádost musí být podána a doručena v samostatné obálce.
Žádost  musí  být  doručena  v dané  písemné  formě  a  také  zaslána  elektronicky  (výhradně ve formátu .doc)  na datovém  nosiči.  V žádostech  musí  být  vyplněny  údaje  o  žadateli a požadované technické a finanční údaje, včetně nákladů na provoz a na realizaci akce. Povinná příloha  č. 5  (investiční  akce) nebo  č.  6  (neinvestiční  akce), tedy formuláře  dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.,  tzv. formuláře žádosti  EDS - musí  být  dodána  v  písemné  i elektronické podobě (výhradně ve formátu EDS). Formuláře  žádostí  a  vzory  příloh  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  vyhlašovatele www.mpo.cz a na webovém portálu www.mpo-efekt.cz.
 
Žádosti  o  zařazení  do  poradenské  sítě  EKIS  pro  rok  2012 budou  hodnotitelskou  komisí 
vyhodnoceny a výsledky budou písemně oznámeny žadatelům do 15. 2. 2012.
 
Více informací lze získat na http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717