Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výměna olověných vodovodních rozvodů

Ještě tři týdny, konkrétně do 29. července 2011, bude otevřená druhá výzva dotačního programu Podpory oprav domovních olověných rozvodů. Tento typ dříve užívaných trubek skrývá nemalá zdravotní rizika, protože se z něj do pitné vody "vymývá" olovo.

Podmínkou udělení dotace je zjištění, že v domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 mg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.

„Od roku 2005 bylo díky tomuto programu opraveno téměř 5 tisíc bytů a stát na něj uvolnil 70 milionů korun. Typickými žadateli jsou majitelé starších bytových domů v historických částech měst a to nejen jednotlivci, ale společenství vlastníků nebo obce,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Pro druhou výzvu letos zbylo na 3 miliony korun. Podrobné informace o dotačním titulu lze nalézt na webových stránkách MMR ČR na adrese www.mmr.cz/bytovapolitika-dotace. Žádost o příspěvek je potřeba doručit do 29. července do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí 6.

Podprogram PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky. Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2011.

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu. Opravou je pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.
 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad , data si uloží a vytiskne.

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:
 
  1. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;
  2. u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;
  3. originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;
  4. technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:
    1. rozsah a technologický postup oprav;
    2. předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;
  5. prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);
  6. čestné prohlášení žadatele o tom, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě doručí do 29. července 2011 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení.

Kontakt:

Bc. Marcela Frantíková
224 86 1517

Ing. Jarmila Baláková
224 86 1168
 
Žádosti s obsahem olova v pitné vodě nad 10 mg/1, budou seřazeny dle hodnot olova v pitné vodě sestupně. Uspokojeny budou všechny žádosti dle stanoveného pořadí až do výše alokace. V případě, že více žádostí bude obsahovat stejné hodnoty olova v pitné vodě, rozhodne při výběru datum doručení žádosti na MMR.
 

Příspěvky

Nové kolo příjmu žádostí

4. 12. 2012

MMR vyhlásilo novou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na opravu domovních olověných rovzodů pro rok 2013. Žádosti se podávají od 17.12.2012 do 15.2.2013.

 

Dotace na výměnu olověných rozvodů vody 2012

22. 11. 2011

 Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen „dům“). Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2012.