Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace na výměnu olověných rozvodů vody 2012

22. 11. 2011

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytovánat fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. 

Předběžná alokace na rok 2012 je 5 mil. Kč. 

Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky (dále jen „dům“). Dotace poskytnutá z tohoto podprogramu musí být vyčerpána v roce 2012.

 

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 17. 2. 2012 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti a stanovené doklady předkládá žadatel v nerozebíratelném provedení, přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran.

 

I.                  Cíl podpory

Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví minimální požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné vody je max. 10 mg. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu 2013, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

II.               Parametry podprogramu

Parametrem podprogramu je počet bytových jednotek, u kterých je provedena výměna olověných rozvodů.

 

III.           Příjemce dotace

 

Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, nebo vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo (dále jen „žadatel“).

IV.            Charakter a výše podpory

Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované žadatelům ze státního rozpočtu ČR. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství[1] podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra.

V.               Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout žadateli, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)      Žádost o dotaci je podána na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v termínu stanoveném správcem podprogramu.

b)      Žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti žádosti (viz oddíl VI.).

c)      V domě s domovními olověnými rozvody vody je zjištěno zvýšené množství olova vyšší než 10 mg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř podle Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními rozvody.

d)      Na opravu je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.

e)  Dotace se poskytuje na financování prací formou oprav, které mají neinvestiční charakter nebo nevedou k technickému zhodnocení stavby. Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.

f)        Žadatel o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotním pojišťovně. V době podání žádosti nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci. Proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku.

g)      Žadatel doloží, že součet všech veřejných podpor, jemu poskytnutých podle pravidla „de minimis“, včetně dotace, o niž žádá podle tohoto podprogramu, nepřesáhne za období tří let částku v Kč odpovídající 200 000 EUR; limit „de minimis“. Výše dotace z tohoto podprogramu bude přepočtena kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dne schválení dotace Rozhodnutím ministra.

VI.            Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci

Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr obsahující:

1.      výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;

2.      u vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;

3.      v případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek[2]  nebo členské schůze bytového družstva[3] o souhlasu s provedením opravy;

4.      originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;

5.      technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:

a)      rozsah a technologický postup oprav;

b)      předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;

6.      prohlášení žadatele o bezdlužnosti (viz oddíl V. písm. f);

7.      čestné prohlášení žadatele o tom, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

VII.        Doplňující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registrace akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem podprogramu doplňující náležitosti žádosti, a to:

1.        smlouvu o dílo se zhotovitelem akce;

2.        prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných na financování opravy;

3.        aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo).

VIII.  Podmínky pro použití dotace

a)  Příjemce dotace je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu podprogramu "Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2012".

b) Příjemce dotace je povinen akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s posledním vydaným "Rozhodnutím o poskytnutí dotace" a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy.

c) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě, přičemž dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu; opravou je pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti. Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

d) Finanční prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpány v roce 2012, akce může být dokončena až v následujícím roce.

e) Příjemce dotace nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

IX. Postup při poskytování dotace

1. Lhůta pro doručení žádosti je stanovena ve výzvě k tomuto podprogramu.

2. Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad.

3. Vyplněný a podepsaný formulář žádosti spolu se stanovenými doklady (viz oddíl VI:) žadatel doručí do podatelny ministerstva ve lhůtě stanovené v bodě 1.

4. Správce podprogramu provede kontrolu žádostí o poskytnutí dotace včetně kontroly základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn nedostatek, žadatel je vyzván k doplnění. Doplnění žádosti provede žadatel ve lhůtě stanovené správcem podprogramu.

5. Hodnotitelská komise, jmenovaná ministrem, zhodnotí žádosti na základě hodnotících kritérií, která budou součástí výzvy k podávání žádostí, a doporučí vybrané akce ke schválení.

6. Na schválené akce bude správcem podprogramu vydán Registrace akce.

7. Žadatel je povinen do termínu stanoveného správcem podprogramu doložit doplňující náležitosti (viz oddíl VII.).

8. Po doložení doplňujících náležitostí dle oddílu VII. správce podprogramu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zašle příjemci dotace doklady opravňující k čerpání finančních prostředků.

9. Pokud žadatel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.

10. Správce podprogramu stanovuje v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. termín předání díla jako závazný termín ukončení realizace akce, který účastník programu doloží předávacím protokolem.

11. Nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí žadatel ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (viz metodický pokyn).

12. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a metodického pokynu MF Pokyn č. R 1 – 2010.

VIII. Kontrola

Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu
a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.


[1] Nařízení komise Evropských společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

[2] podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
[3] podle § 221 – 260 obchodního zákoníku a stanov bytového družstva

  

Bližší informace získáte na http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

Přiložené dokumenty

 Podprogram Podpora oprav domovních olověných rozvodů (doc - 67,00 KB) pro rok 2012
 Kriteria hodnocení žádostí (doc - 28,50 KB) pro rok 2012
 Metodický pokyn k podprogramu (doc - 91,00 KB) pro rok 2012
 Metodika pro odběr vzorků, jejich analýzu a vyhodnocení výsledků (doc - 87,00 KB) pro rok 2012
 Pokyn pro elektronickou žádost (pdf - 753,78 KB) pro rok 2012